img

Wechat

Adv. Search
Current cover | 2019 Vol.27 (5)
Current IssueArchivePre-publishedSpecial issue

Pyrite Typomorphic Characteristics:Implication for Deep Gold Mineralization in the Sanshandao Gold Deposit,Jiaodong Peninsula

Yumin CHEN, Huafeng ZHANG, Congying ZHANG, Huanlong HU, Zhaokun WANG, Qingdong ZENG, Hongrui FAN

Abstract ( 79) HTML ( 9) PDF (6567 KB)( 46 )

Prospecting Direction of Jiama Super-large Porphyry Metallogenic System in Tibet

Zhengkun YANG, Tianwei XING, Zhongkun ZHANG, Bin LIN, Pan TANG, Jian HE, Zhengbaisang CI, Haijun JIAO, Yang YANG, Chunneng WU, Xin WU

Abstract ( 34) HTML ( 1) PDF (7041 KB)( 18 )

Trace Elemental Compositions of Iron Oxides from the Lannitang Porphyry Cu-Au Deposit in the Zhongdian Region (Northwest) and the Geological Significances:A LA-ICP-MS Study

Jianheng GUO, Chengbiao LENG, Xingchun ZHANG, Wei ZHANG, Chongjun YIN, Lujia ZHANG, Zhendong TIAN

Abstract ( 49) HTML ( 2) PDF (11219 KB)( 38 )

Baddeleyite U-Pb Geochronology and Tectonic Significance of the Gabbro in Kalamaili, Eastern Junggar

Man YU, Pengfei DI

Abstract ( 27) HTML ( 0) PDF (3032 KB)( 13 )

Study on the Failure Law of Backfill Induced by Blasting Disturbance During Cut and Fill Mining Process

Jun TIAN, Jianpo LIU, Yong YANG, Changyin ZHANG

Abstract ( 20) HTML ( 0) PDF (3673 KB)( 41 )

Investigation and Optimization of Processing Flowsheet for a Luoba Lead-zinc Mine in Gansu Province

Hepeng ZHOU, Jie HU, Chaoyang DUAN, Pan DENG, Zhigang ZHONG, Yongbing ZHANG

Abstract ( 16) HTML ( 0) PDF (766 KB)( 17 )

Continuous Dry Filling of Long Room Method for Steeply Inclined and Medium Thick Orebody

Tianhang ZHANG, Xingdong ZHAO, Huaibin LI, Yifan ZHAO, Shujing ZHANG

Abstract ( 25) HTML ( 0) PDF (2935 KB)( 30 )

Innovative Mindsets and Innovative Techniques of Synergetic Mining Methods

Jiacong JIN,Qingfa CHEN

Abstract ( 21) HTML ( 0) PDF (643 KB)( 23 )

Research and Application of Artificial False Bottom in Mining of Orebody in Alteration Zone

Enxiang SONG, Qiang LI, Jing ZHANG, Kang PENG

Abstract ( 23) HTML ( 0) PDF (3931 KB)( 13 )

Flow Channel Distribution and Mesoscopic Seepage Rule of Unclassified-tailings in Gravity Thickening Processing

Huazhe JIAO, Xiangfei JIN, Xinming CHEN, Yixuan YANG, Jinxing WANG

Abstract ( 17) HTML ( 0) PDF (6011 KB)( 15 )

Risk Assessment of Filling Pipeline Wearing Based on Improved PCA and Ordered Multi-class Logistic

Shi WANG,Yi TANG,Xiao FENG

Abstract ( 18) HTML ( 0) PDF (617 KB)( 15 )

Water-uncouple Charge Blasting Technology for Diphead Roadway in Coalmine

Haixu WANG, Qi ZONG, Haibo WANG, Mengxiang WANG

Abstract ( 18) HTML ( 0) PDF (3322 KB)( 17 )

Three-dimensional Planning Design and Construction of Multi-size Stone High-strength Mining Development System

Yucheng TANG, Xiang FANG, Zhonglei ZHANG, Xiaorong CUI

Abstract ( 27) HTML ( 0) PDF (1433 KB)( 12 )

Solidification Effect of Two Curing Agents on Heavy Metals in Xiangtan Manganese Mine Area Soil

Ziqi XIONG, Xiling LIU, Zhixian LI, Weiya LI, Xing ZENG

Abstract ( 29) HTML ( 0) PDF (847 KB)( 15 )

Process Mineralogy of a Gold-bearing Primary Ore

Wenping ZHANG, Mingming CAI, Chao XU

Abstract ( 26) HTML ( 1) PDF (1106 KB)( 38 )

Study on Comprehensive Recovery of Calcium,Magnesium,Copper and Gold from High-alkaline Copper-bearing Gold Ore in Sichuan Province

Kaibin FU, Qiuhong ZHONG, Yu MAO, Lei WANG, Deliang TENG, Taotao ZHAO

Abstract ( 19) HTML ( 0) PDF (3164 KB)( 13 )

Iodine-ammonia Leaching System for Leaching Gold from Waste Printed Circuit Boards

Changjin LIANG, Chuanjing MA

Abstract ( 20) HTML ( 0) PDF (876 KB)( 22 )

News AnnouncementDownload CenterVideo InformationExpress News

2018-06-08

«More

2018-06-08

«More

2018-06-08

«More