Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2009,Vol.17,1 Date of publication:28 February 2009 Previous Issue Next Issue

The Remote Sensing Geolog ical Characteristics and Metallogenic Prognosis of Yangshan Gold Deposit, Gansu Province

CHEN Yong-Gan, LIU Gui-Ge, WANG Mei-Juan, CHANG Chun-Jiao, MA De-Ti

Abstract ( 1666) ( 0) PDF (464 KB)( 911 )

Analyse on Ore-formation inDeep Part of Zhongshangou GoldDeposit in Chongli County,Hebei Province

TUN Pan-Pan, DIAO Sha, NIU Shu-Yin, WANG Bao-De, SUN Ai-Qun, LI Fu, YANG Bao-Jun

Abstract ( 2112) ( 0) PDF (612 KB)( 882 )

Discussion on Ductile shear Zone in Jiudian Region and its Mineralization

CHEN Guan

Abstract ( 1567) ( 0) PDF (374 KB)( 918 )

Analysis on the Ore Geological Characteristics of Shizimiao Gold Field in Luanchuan,Henan

HAN Shen-Min

Abstract ( 2086) ( 0) PDF (315 KB)( 710 )

Discussion on Prospecting Direction of Changcheng-type Gold Deposit

JI Yan-Xiang, JI An-Jian

Abstract ( 2298) ( 0) PDF (622 KB)( 792 )

Discussion on the Geological Characteritics and Genesis of Jiefanggou Boli Gold Ore in Heilongjiang

CANG En-Guang, ZHANG Chun-Xiao, YI Cun-Chang

Abstract ( 1599) ( 0) PDF (410 KB)( 697 )

The Analysis of Geological Characteristics and Metallogenic Potential of Xilaokou Gold Deposit

WANG Zhi-Jun, HE Yuan-Gong

Abstract ( 1805) ( 1) PDF (651 KB)( 708 )

Temporal-spatial Relationship between Vein Rock and Gold Mineralization and its Indicative Significance of Linglong Gold Field

PENG Li-Jian, WANG Rong-Chao

Abstract ( 1799) ( 1) PDF (376 KB)( 926 )

Discussion on Characteristics and Genesis Type of Hongshiquan Uranium Deposit

DIAO Jian-Guo, WANG Long-Cheng

Abstract ( 1533) ( 0) PDF (135 KB)( 766 )

Study on the Distance of Exploration Engineering of No.3 Altered Metallogenic Belt in Sizhuang Gold Deposit

DENG Ji-Hai

Abstract ( 1442) ( 1) PDF (598 KB)( 916 )

Optimization of Mining Method in Under-sea Deposit in Sanshandao Gold Mine

WANG Cheng, HU Guo-Hong, LIU Zhi-Xiang, LI Wei

Abstract ( 1703) ( 0) PDF (132 KB)( 1120 )

Discussing on Problems about Designing and Construction Technology of Static Shrinkage Method

ZHANG Ai, WANG Li, WANG Xiao-Jing

Abstract ( 1437) ( 0) PDF (185 KB)( 747 )

Determination of Trace Gold in Geochemical Sample by Z-2000 GFAAS

LIU Chao-1, LI Nian-Tie-2, LI Jun-Jiang-1, LIU Jiu-Fen-1, XIE Lu-1

Abstract ( 1519) ( 1) PDF (115 KB)( 968 )

The Application of SURPAC Software in Automated Mapping of Jiaojia Gold Mine

GUO An-Jun, WANG Hai-Bei, LUAN Xin-Chi, FENG Xian-Zheng, LIU Qing-Guang, WANG Jing-Hai

Abstract ( 1681) ( 0) PDF (463 KB)( 1155 )

Preliminary Discussion on the Price of Gold

LIU Hong-Jun

Abstract ( 1500) ( 0) PDF (332 KB)( 794 )

Scheme of Ore-transporta tion about Jiama Copper Polymeta llic Ore in Mozhugongka County,Tibet

GAO Guang

Abstract ( 1451) ( 0) PDF (133 KB)( 902 )