Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2018,Vol.26,4 Date of publication:31 August 2018 Previous Issue

Features of Major Gold Metallogenic Fracture Belt in Northwestern Jiaodong

Fengli XIAO,Qingdong ZENG,Fengshan MA,Zhaokun WANG,Zhifu SUN,Zongfeng SUN

Abstract ( 1355) HTML ( 959) PDF (8219 KB)( 572 )

Jiaodong Gold Deposits:Essential Characteristics and Major Controversy

Mingchun SONG,Yingxin SONG,Zhengjiang DING,Shiyong LI

Abstract ( 1789) HTML ( 19) PDF (2747 KB)( 902 )

Preliminary Discussion on Minerogentic Series of Gold Deposits in Qinghai Province

Tong PAN,Fude WANG

Abstract ( 2057) HTML ( 606) PDF (1928 KB)( 686 )

The Geological-Geophysical-Geochemical Three Fields Anomalies Coupling Theory and Its Application in the Positioning Prognosis of Concealed Gold-Polymetallic Deposits

Baolin ZHANG,Yana MIAO,Yanping SU,Huizhong LI

Abstract ( 779) HTML ( 502) PDF (4604 KB)( 607 )

Geochronological Study on the Jinshan Orogenic Gold Deposit in the Qinhang Metallogenic Belt

Guoguang WANG,Chao ZHAO,Pei NI,Zheng LIU

Abstract ( 1486) HTML ( 693) PDF (5386 KB)( 567 )

Sr-Nd Isotope Constraints on the Source of Ore-forming Elements of Zankan Iron Deposit in the Taxkorgan Terrane of West Kunlun Orogen

Zhenju ZHOU,Yanjing CHEN,Haoshu TANG,Yanshuang WU,Zhengle CHEN

Abstract ( 1159) HTML ( 3) PDF (8238 KB)( 441 )

Geochronology,Geochemical Characteristics of Molybdenum Ore-bearing Syenogranite from Xiaozhaohuo Area in East Kunlun and Its Geological Significance

Jing CHEN,Jichun HU,Yongzhuo LU,Shiying LU,Shulin WANG,Beibei XU

Abstract ( 705) HTML ( 2) PDF (2755 KB)( 497 )

Structural Characteristics and Mineralization of Xuejiping Porphyry Copper Deposit in Northwest Yunnan

Xuelong LIU,Fucheng YANG,Changzhen ZHANG,Ying LUO,Shuaishuai WANG

Abstract ( 900) HTML ( 1) PDF (4595 KB)( 537 )

Characteristics of Pyrite from Huaishuping Gold Deposit in Xiong’ershan District and Its Geological Significance

Leilei ZHANG,Jing ZHANG,Qisong WANG,Liang CHEN,Xu’an CHEN

Abstract ( 1157) HTML ( 5) PDF (9142 KB)( 405 )

Review and Exploration of Current Situation of Backfill Mining in Hard Rock Mines

Xibing LI,Bing LIU

Abstract ( 1111) HTML ( 1) PDF (2648 KB)( 598 )

Regress Optimize Model of Limit Exposure Area to Stope in Wohushan Iron Mine

Jianhua HU,Qifan REN,Zhonghua QI,Jiwei ZHANG

Abstract ( 844) HTML ( 3) PDF (3398 KB)( 445 )

Study on Time-Variant Mechanics Properties of Shallow Goaf Group Based on Creep Experiment

Zhongyuan GU,Keping ZHOU

Abstract ( 652) HTML ( 1) PDF (3314 KB)( 483 )

Experimental Study on the Law of Flow and Segregation of Filing Slurry in Stope

Caixing SHI,Lijie GUO,Xinzheng CHEN

Abstract ( 885) HTML ( 2) PDF (1619 KB)( 410 )

Similarity Simulation Experiment on Strength Distribution in Three-Dimen-sional Spatial of Cemented Tailing Backfill

Wenchen LI,Lijie GUO,Xinzheng CHEN,Zongnan LI,Xin LI

Abstract ( 794) HTML ( 1) PDF (2581 KB)( 505 )

Research and Practice of Deep Purification and Desalination Reuse Technology for Complex Gold Wastewater

Shaoyuan SHI,Junqiang WANG,Yongchun WANG,Guodong WANG,Manman ZHANG,Zhi SUN

Abstract ( 574) HTML ( 18) PDF (4290 KB)( 503 )