Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2024,Vol.32,2 Date of publication:30 April 2024 Previous Issue

Geological and Geochemistry Characteristics and Genesis Analysis of Gold Deposits in Xihuashan Area,Haiyuan,Ningxia

Li SU, Haijun ZHU, Shoujiang GU, Xingke YANG, Yichen ZHAO, Xueping SUN, Hujun HE, Ke HAN, Yuyu ZHANG, Jiang TAN, Yuanlong XIE, Long ZHANG, Libo GAO

Abstract ( 21) HTML ( 4) PDF (12380 KB)( 48 )

Thermoelectric Characteristics of Pyrite from the Xiling Gold Deposit in Jiaodong Peninsula and Its Implications for Deep Prospecting

Bing YU, Zhengjiang DING, Weijun CHEN, Xiao LI, Caijie LIU, Jianling XUE, Qingdong ZENG, Hongrui FAN, Jinjian WU, Qibin ZHANG

Abstract ( 32) HTML ( 3) PDF (5629 KB)( 28 )

Petrogenesis Mineralization and Tectonic Implications of Paleoproterozoic Potassic-Ultrapotassic Magmatic Rocks in Western Yunnan

Haihui QUAN, Peng CHAI, Lingling YUAN, Shoutao JIAO

Abstract ( 18) HTML ( 1) PDF (8606 KB)( 19 )

Application of Integrated Geophysical,Geochemical and Remote Sensing Prospecting Methods in Lajiu Area,Longzi County,Tibet

Yuanlin LOU, Jianli QIAN, Zhiping ZHU, Yong BA, Minglong YANG, Tao YANG

Abstract ( 14) HTML ( 0) PDF (7602 KB)( 19 )

Geochemical Characteristics and Exploration Model of the Jiuzhanggou Gold Deposit,Songxian County,Henan Province

Yong ZHANG, Shuiping LI, Peng JING, Pan FENG

Abstract ( 15) HTML ( 1) PDF (3254 KB)( 22 )

Evalution Method of Rock Mass Quality Based on BWO-RF Model

Guoyan ZHAO, Kaiyi HU, Yang LI, Leilei LIU, Meng WANG

Abstract ( 12) HTML ( 0) PDF (3741 KB)( 9 )

Preparation Method and Compression Test of Sandstone with Different Water Saturation Under Constant Humidity Environment

Tengfei FU, Defu ZHU

Abstract ( 13) HTML ( 0) PDF (3818 KB)( 18 )

Research on Size Effect and Directionality of Roughness of Natural Rock Fracture Surface

Qianwei MEI, Gang CHEN, Fengqiang LUO, Ling MA, Hongsheng GONG, Yanzhu LONG

Abstract ( 11) HTML ( 1) PDF (10153 KB)( 13 )

Effect of Uncoupled Charge Coefficients on Rock Blast Damage

Rui LIANG, Xiaorui CAO, Wenhai ZHOU, Xiaoming LOU, Caizhi HU, Shujiang WANG

Abstract ( 14) HTML ( 0) PDF (6112 KB)( 13 )

Optimization of Bunch Holes Cutting Blasting in Deep Mine Under High Stress Environment

Hongjie QIU, Xianyang QIU, Shu ZHANG, Hui CHEN, Xiuzhi SHI, Wenbo SHEN, Tiejun TAO, Wuquan DUAN

Abstract ( 11) HTML ( 0) PDF (6640 KB)( 11 )

Optimization of the Construction Parameters of Super-large Section Flat Structure Tunnel

Kuan LIU, Guanwang MO, Xiang LI, Pinghuan SHEN, Bo WAN, Jiankun LIU

Abstract ( 10) HTML ( 0) PDF (12552 KB)( 16 )

Traveling Obstacle Detection in Open-Pit Mine Area Based on Improved YOLOv8

Qinghua GU, Qiong ZHOU, Dan WANG

Abstract ( 11) HTML ( 0) PDF (7221 KB)( 14 )

Two-step Optimization Method for Airflow Control Based on Mixed Integer Programming

Deyun ZHONG, Lixue WEN, Liguan WANG

Abstract ( 18) HTML ( 0) PDF (2090 KB)( 6 )

Application of On-line Monitoring System for High and Steep Slope in Nan-nihu Open-pit Molybdenum Mine

Lin CHENG

Abstract ( 9) HTML ( 0) PDF (8187 KB)( 14 )

Experimental Study on Beneficiation of a Gold-Silver Copper Sulfide Ore from Henan Province

Libo ZHOU, Fei CAO, Jincheng CAO, Liang LV

Abstract ( 9) HTML ( 0) PDF (2984 KB)( 13 )