Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2019,Vol.27,3 Date of publication:30 June 2019 Previous Issue

Metallogenic Regularity and Prospect Analysis of Ding-Ma Au-Hg-Sb Deposit in South Qinling Orogen

Weifeng WANG,Zelin WANG,Shiqiang LIU,Pei ZHANG

Abstract ( 1289) HTML ( 3) PDF (1600 KB)( 1006 )

Research on Ore-Control Conditions and Metallogenic Law of Gold Deposits in Central Zhaoping Fault,Eastern Shandong Province

Weiqing SUN,Shen LIU,Caixia FENG,Yan FAN,Yongchang LIU

Abstract ( 1044) HTML ( 9) PDF (19593 KB)( 539 )

Mineralization Geological Characteristics and Genesis of Ailin Gold Deposit in Jiaohe,Jilin Province

Cunzhu WANG,Guihu CHEN,Qingquan LI,Wenbao WANG,Jingwen CHEN,Xuewen CUI

Abstract ( 1403) HTML ( 10) PDF (12069 KB)( 498 )

Application of Induced Polarization Method in a Gold Mining Area in Guangxi Province

Feng XUN,Jianxin LIU,Chunming LIU,Zhenwei GUO

Abstract ( 996) HTML ( 2) PDF (6907 KB)( 601 )

Study and Application of Contour Control Blasting Technology for Large Section Tunnel

Qiyue LI,Xinhao ZHAO,Xin’ao WEI,Jing ZHENG,Jianqiu ZHANG

Abstract ( 934) HTML ( 2) PDF (8298 KB)( 521 )

Application of Air Interval Charge Blasting Model in Mining Room

Rui LIANG,Ruili YU,Wenhai ZHOU,Xiaobin HUANG,Jianyong WANG,Zhengyu XIONG

Abstract ( 942) HTML ( 0) PDF (2853 KB)( 548 )

Catastrophic Instability Model of Goaf Group System Considering Horizontal Loads

Xuebin XIE,Huchen XIONG,Herong XIE,Jiankun LI,Tingyu TIAN

Abstract ( 932) HTML ( 0) PDF (1154 KB)( 716 )

Shear Rheological Properties of Sandy Pebble Soil

Yuanjiang CHEN,Zhihua SHI

Abstract ( 852) HTML ( 6) PDF (717 KB)( 646 )

Connotation Differences and Research Progress of the Freeze-Thaw Damages of Rock and Rock Mass

Shikang QIN,Qingfa CHEN,Tingchang YIN

Abstract ( 1628) HTML ( 1) PDF (1423 KB)( 717 )

Experimental Study of Rock-like Material with Zigzag Fracture Under Uniaxial Compression

Haoran CHEN,Ping CAO,Longwei RAN

Abstract ( 824) HTML ( 59) PDF (4687 KB)( 551 )

Study on Water Sources Identification and Mixing Ratios of Mine Water

Xueliang DUAN,Fengshan MA,Haijun ZHAO,Jie GUO,Hongyu GU,Shuaiqi LIU

Abstract ( 940) HTML ( 1) PDF (1665 KB)( 525 )

Optimization of Micro-seismic Monitoring Network Layout in Linglong Gold Mine

Yu CUI,Xibing LI,Longjun DONG,Lü BAI

Abstract ( 1011) HTML ( 0) PDF (2818 KB)( 700 )

Current Situation and Prospect of Destressing Techniques in Deep Mine

Feng LIU,Zhaokun WANG,Fengshan MA,Bo WANG,Jianbo WANG,Chunlei DONG

Abstract ( 1189) HTML ( 12) PDF (1118 KB)( 685 )

Analysis on Bleeding Performance of Filling Slurry with Bentonite

Wenfeng XU,Yunzhang RAO,Shanghui LI,Wei XU

Abstract ( 1046) HTML ( 1) PDF (990 KB)( 789 )

Study on the Optimal Concentration and Controlling Mode of Whole Tailings Flocculation Sedimentation

Ke JIANG,Ruihai KANG,Zhongliang YAO,Liang PENG

Abstract ( 1033) HTML ( 6) PDF (4422 KB)( 781 )

Reduction and Sulfur-fixing Roasting and Combination of Beneficiation and Metallurgy for Extraction of Gold-stibnite Concentrate

Zhen OUYANG,Yifeng CHEN,Yujie HU,Chaobo TANG,Yongming CHEN,Longgang YE

Abstract ( 1045) HTML ( 5) PDF (7472 KB)( 534 )

Ore Grade Control Blending in Open-pit Mine Based on Mixed Integer Programming

Hongjian TU,Liguan WANG,Xin CHEN,Zhuli REN,Ju ZHANG

Abstract ( 816) HTML ( 8) PDF (3180 KB)( 550 )