Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2016,Vol.24,6 Date of publication:28 December 2016 Previous Issue Next Issue

Structural Characteristics and Its Ore-controlling Role of the Beibo Gold Deposit in Jiaodong Area

NIU Shuyin,SUN Aiqun,LIU Xiaohuang,ZHANG Jianzhen,ZHANG Fuxiang,CHEN Chao, MA Baojun,HOU Jianglong

Abstract ( 694) ( 0) PDF (3831 KB)( 533 )

Summary of Research on Earthquake and Metallogenic Process

LIANG Guanghe

Abstract ( 1030) ( 0) PDF (4477 KB)( 659 )

The Progressiveness of Structural Superimposed Halos for Method Prospecting Blind Ore body and Typical Examples of Ore Prospecting

LI Hui,YU Bin,MA Jiuju,LI Deliang,SUN Fengzhou,LI Yongcai,RUAN Yixiao,WEI Jiang,ZHAO Jiaxiang,WANG Jun,WANG Yida,LI Shang,WEI Zixin

Abstract ( 876) ( 0) PDF (8013 KB)( 482 )

Ore-controlling Characteristics of Ducitile Shear Zone Structure in Mawu Gold Deposit,Western Qinling

CAO Donghong,CUI Long, XIN Xiaojun, CHAO Yinyin

Abstract ( 716) ( 0) PDF (7122 KB)( 479 )

Comprehensive Prospecting Effect and Significance of Huashugou Gold Deposit in Inner Mongolia

WU Jiafu,WANG Xiang,HUANG Jun

Abstract ( 932) ( 0) PDF (4115 KB)( 338 )

Geological Characteristics,Geochemical Characteristics of Primary Halos and Their Prospecting Significance about San’guanmiao Gold Deposit in Shaanxi Province

WANG Chao,MEN Wenhui,WU Tao,ZHANG Xiaofu,LI Ying,HU Xishun

Abstract ( 1184) ( 0) PDF (6986 KB)( 574 )

Discussion on the Genesis of Boka Gold Deposit in Dongchuan,Yunnan Province

HUANG Chaowen,ZHANG Shugen,LIU Chunbo,MO Jinglong,LI Kailin

Abstract ( 1116) ( 1) PDF (3409 KB)( 442 )

Assessment and Risk Control of Tunnel Collapse Based on the Improved Unascertained Measure Model

CHEN Jianhong,SONG Can,WU Shuliang,LI Qianwei

Abstract ( 756) ( 0) PDF (1702 KB)( 433 )

Research on Gold Mine Standard Management System of Labor Protection Products

WANG Ze,LI Guoqing,HU Nailian

Abstract ( 663) ( 0) PDF (3571 KB)( 317 )

Analysis on Changes of Surface Morphological Characteristics of Joint Under Compression Closed Testing

WANG Weihua,LI Kun,YAN Zhe,TANG Xiu

Abstract ( 824) ( 0) PDF (3727 KB)( 414 )

Uncertainty Measurement Analysis of Slope Stability Based on Variable Weight Theory

ZHAO Bin,LI Xiaobei,DAI Xingguo,WANG Xinmin,ZHANG Deming

Abstract ( 824) ( 0) PDF (1279 KB)( 356 )

Research on the Beneficiation Tests of Mafic Igneous Rock Type Gold Deposit in Sichuan Province

SHI Guiming,ZHAO Jieming,WU Caibin,HE Shuichun

Abstract ( 979) ( 0) PDF (2746 KB)( 367 )

Mineral Processing Experiments on Fine-disseminated Gold Ore from Shaanxi Province

TIAN Runqing,LIU Yunhua,TIAN Minmin,WEI Juzhen,TENG Fei,LI Huan,LI Xing

Abstract ( 1324) ( 0) PDF (648 KB)( 420 )

Application of Hexagonal Prism as Grinding Medium in Mineral Processing Experiment of Wolframite

ZHAO Ruquan,LI Xianshuai,LI Lin,WU Caibin,SHI Guiming

Abstract ( 928) ( 0) PDF (1393 KB)( 435 )

Transformation Research on the Grading Equipment of Semi-autogenous Mill in a Gold Mine,Qinghai Province

MA Zhongshan,ZHOU Xueqi

Abstract ( 880) ( 0) PDF (2034 KB)( 423 )