Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2021,Vol.29,4 Date of publication:31 August 2021 Previous Issue

Characteristics of Rock Geochemical Anomalies and Its Prospecting Effect of the Songshudaban Gold Deposit in Yanqi County,Xinjiang

Hongke FAN,Genming GUO,Bobo DONG,Kai ZHANG,Yuxin LIU

Abstract ( 1291) HTML ( 73) PDF (5802 KB)( 895 )

Geochemical Characteristics and Geological Significance of Minxian-Lixian Metallogenic Belt,Western Qinling Region

Cheng MA,Yiwei SONG,Biao SUN,Zhanbin WANG

Abstract ( 333) HTML ( 72) PDF (7348 KB)( 674 )

Research and Prospecting Prediction of Concealed Tin-Copper Polymetallic Deposit by Geo⁃electrochemical Extraction Method in Jidongwan Mining Area of Luocheng County,Guangxi

Yuhui WANG,Xianrong LUO,Wang HE,Dong WANG,Guodong TANG,Zhencheng SHANG

Abstract ( 444) HTML ( 9) PDF (4171 KB)( 433 )

Research on Influencing Factors of International Gold Futures Price

Minggui ZHENG,Tianqi CAO,Jianlin ZENG

Abstract ( 243) HTML ( 72) PDF (5744 KB)( 495 )

Thickness Prediction of the Excavation Damage Zone and Non-explosive Mechanized Mining Criterion

Yue JING,Shaofeng WANG,Jintao LU

Abstract ( 241) HTML ( 69) PDF (2927 KB)( 407 )

The Variation Law of In-situ Stress and Rock Mechanical Parameters with Buried Depth in Coastal Mining Area and Their Relationship

Xi WANG,Chunde MA,Xingquan LIU,Mingwei JIANG,Yuyun FAN

Abstract ( 350) HTML ( 75) PDF (7542 KB)( 246 )

Effect of Thermal Shock on the Dynamic Tensile Mechanical Behavior of Granite

Baijin LI,Xiang LI,Yan WANG,Tubing YIN,Xibing LI

Abstract ( 415) HTML ( 10) PDF (5810 KB)( 422 )

Study on Damage Constitutive Model of Backfill Under Uniaxial Compression Loading

Shaobo JIN,Kewei LIU,Jin HUANG,Shaohu JIN

Abstract ( 155) HTML ( 70) PDF (2916 KB)( 287 )

Experimental Research on Application of Mixed Aggregate of Mining Waste Rock and Tailings in Downward Layered Approach and Cemented Filling Mining Method HE Jianyuan1,LI Hongye1,GAO Qian2,YIN Shenghua2

Abstract ( 346) HTML ( 3) PDF (2125 KB)( 287 )

Optimization of Aggregate Gradation of Paste Filling Material Prepared by Construction Waste

Long HAI,Bo XU,Xin ZHAO

Abstract ( 253) HTML ( 4) PDF (2467 KB)( 391 )

Experimental Study on Preparation of Paste Filling Materials from Power Plant Ash

Xin ZHAO,Long HAI,Bo XU,Tongjun CHENG

Abstract ( 349) HTML ( 5) PDF (3672 KB)( 336 )

Research on the Effect Mechanism of Safety Culture on Employee Safety Behavior in Metal Mines

Xiuzhi SHI,Chunsheng DING,Yaguang QIN

Abstract ( 169) HTML ( 2) PDF (1603 KB)( 328 )

Optimization Method for Preparation of Underground Mining Plan Based on Critical Chain

Zhenghua TAN,Yang WEN,Liguan WANG,Guotai LI

Abstract ( 188) HTML ( 76) PDF (1896 KB)( 333 )

Research on Automatic Extraction Method of Top and Bottom Line of Open-Pit Slope Based on DEM

Tiandong SHI,Lin BI

Abstract ( 306) HTML ( 70) PDF (3116 KB)( 350 )

Teaching and Training of Mine Roof Fall Accident Based on VR Technology

Zhenyu NIE,Keping ZHOU,Zhipeng LIANG

Abstract ( 293) HTML ( 66) PDF (3640 KB)( 321 )