Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2011,Vol.19,1 Date of publication:28 February 2011 Previous Issue Next Issue

Research on Metallogenic Regularity of Boka Gold Deposit in Yunnan Province

TUN Fu-Jiang, LIANG Qing-Ti

Abstract ( 2085) ( 0) PDF (994 KB)( 1274 )

Geochemical Characteristics of Granite in Ningchanhe Area,North Qilian

ZHANG Chao, XIAO Xiao-Jiang

Abstract ( 2147) ( 0) PDF (1828 KB)( 1246 )

Research Progress of Gold Deposits of Ductile Shear Zone——Taking Ailaoshan Gold Zone as an Example

ZHANG Yan, SHANG Qian

Abstract ( 1716) ( 0) PDF (675 KB)( 837 )

Analysis on Geological Features and Metallogenic Regularities of Nacheng Silver Gold Deposit in Guangdong

HU Qin-Xia, CHEN Kai, CHEN Chao, ZHANG Ku-Xiao

Abstract ( 1991) ( 0) PDF (1432 KB)( 774 )

Metallogenetic Characteristics of Gold and Polymetallic in the South of Anhui Province

LIANG Chao, CHU Yan-Xiu

Abstract ( 2680) ( 0) PDF (2757 KB)( 3547 )

Element Geochemical Characteristics of Guloushan Ore Section in Jinlongshan Gold Mine,Shaanxi Province

CHEN Li-Zi, CAO Dong-Hong, YANG De-Mei

Abstract ( 1879) ( 0) PDF (1490 KB)( 1044 )

Analysis of Gold Prospecting Potential in GaLasan area,Heilongjiang Province

JIANG Bing-Zhong, SONG Bing-Jian

Abstract ( 2005) ( 0) PDF (1003 KB)( 866 )

Research on the Metallogenetic Model of Huatong Copper Deposit and its Application in Metallogenetic Prognosis for Adjacent Area

ZHANG Zhi-Gan, WANG Jian-Ning, QU Hong-Fan

Abstract ( 2036) ( 0) PDF (1396 KB)( 861 )

Recognition of Piedmont Potassic Zone in the Hadamengou Gold Deposit,In-ner Mongolia

LU Yang-Chuan, LI Wei, FAN Dun-Jie, LIU Gang, CHAO Yin-Yin, ZHANG Dai

Abstract ( 1852) ( 0) PDF (1287 KB)( 977 )

Geological Characteristics and Ore-exploration Significance of Benqu Deposit in Jiapigou Gold Mine

HOU Gang, XU Zhao-Cai, WANG Ai-Beng

Abstract ( 2007) ( 0) PDF (1712 KB)( 986 )

Research on the Technology of Mining Complex Orebody Combined Shallow Hole Shrinkage and Deep Hole Blasting Method

XU Qing-Jun, XU Qing-Yuan, LU Ren-Jiang, SUN Jian, HUANG Shan, LIU Ji-Xin

Abstract ( 1608) ( 0) PDF (1172 KB)( 806 )

Technology Innovation and Application on High Water Consolidation of Fill Mining Method

LU Ren-Jiang, LIU Feng-Jin, LOU Wei-Hua-

Abstract ( 2024) ( 0) PDF (1485 KB)( 793 )

Research and Application of Underground Mining Exploiting 3D Visualization System in Xinhui Gold Mine

BAI Bi-Xin, WANG Shan-Gong, AN Zhi-Hai

Abstract ( 1610) ( 0) PDF (441 KB)( 885 )

Discussion on the Inspection of KyaukPaHto Gold Mine in Myanmar

CHEN Jian-Feng

Abstract ( 2013) ( 0) PDF (1058 KB)( 1235 )

Study on Flotation Frother Used in Sanshandao Gold Mine,Shandong Province

YANG Shou-Bin, XU Xiao-Cui, ZHANG Zhen-Beng

Abstract ( 2456) ( 0) PDF (469 KB)( 1009 )

Research and Application of Flotation Process of Gold Polymetallic Ore

LIN Xiangwei,WANG Jiqing,NAN Kuisong,QIN Zhenjun,CUI Shunwen

Abstract ( 1390) ( 0) PDF (411 KB)( 607 )

Study and Practice of Improving the Recovery of Flotation

WANG Derong,HUANG Shaohua

Abstract ( 1259) ( 0) PDF (180 KB)( 715 )

Research and Application of Resin Slurry Gold Extraction Technology

YANG Xinhua,LI Tao,WANG Shuchun,SUN Minzhe

Abstract ( 1398) ( 0) PDF (173 KB)( 813 )

Research on the Method of Bearing Cyanide Wastewater Treatment

SUN Yugang,CHEN Guanghui

Abstract ( 1293) ( 0) PDF (168 KB)( 691 )

Analysis on the Height Measurement of GPS

CHEN Xiaowu

Abstract ( 2501) ( 0) PDF (329 KB)( 737 )

Research on Mining Pressure Control Method in Jinqingding Mine

LI Qiutao,WEI Minghao,LIU Tanzhou,JIANG Yanan,WANG Zhiyuan

Abstract ( 1267) ( 0) PDF (634 KB)( 635 )