Please wait a minute...
img

Wechat

Adv. Search
Current Issue
2018,Vol.26,6 Date of publication:31 December 2018 Previous Issue

Geochronology and Genesis of Taxia Granodiorite Intrusion in the Northwest Jiangnan Proterozoic Terrane

Ouxiang WEI, Dayu ZHANG, Jinsong LIU, Xuefeng CHEN, Longxiang YE, Hua JIANG, Xiang QIAN, Taofa ZHOU

Abstract ( 679) HTML ( 26) PDF (9651 KB)( 471 )

Geological Characteristics and Ore-controlling Factors of Liyuan Gold Deposit, Shanxi Province

Peijiao JU

Abstract ( 1727) HTML ( 8) PDF (26081 KB)( 371 )

Metallogenic Characteristics and Metallogenic Model of the Gold Deposits in Huisenwulaxi Area of Ejin Banner,Inner Mongolia

Jie XIN,Wentian MI,Yuqing GUAN,Zhong XI,Xuesong ZHANG

Abstract ( 729) HTML ( 6) PDF (13090 KB)( 519 )

Reliability Evaluation of Pillars System Based on Domino Failure Effect

Zilong ZHOU,Yifan WANG,Changtao KE

Abstract ( 780) HTML ( 3) PDF (1325 KB)( 423 )

Simulation and Evaluation of Engineering Response Under the Mining of Overlapping-Orebody

Jianhua HU,Chen GAO,Chun YANG

Abstract ( 502) HTML ( 4) PDF (4083 KB)( 378 )

Method for Repairing Collapse of Orepass Wall Based on Double-Controlled Tension Cable Bundles

Xiushan QIN,Hui CAO,Ye YUAN,Zhijie ZHENG

Abstract ( 751) HTML ( 8) PDF (1363 KB)( 399 )

Measurement of Sound Waves to Study Cumulative Damage Effect on Saturated Rock Under Frequent Production Blast Loading

Liansheng LIU,Qingliang ZHONG,Lei YAN,Wen ZHONG,Longhua LIANG

Abstract ( 689) HTML ( 4) PDF (2778 KB)( 445 )

Optimation of Underground Stope Structure Parameters Based on Different Rockmass Stability Classification

Chuanchuan WAN,Guoliang CHEN,Gaoming ZHOU,Shibo YU,Lianku XIE,Xizhuo TANG

Abstract ( 678) HTML ( 4) PDF (4326 KB)( 520 )

Numerical Study on Damage Zones of the Induced Roadway Surrounding Rock

Chong CHEN,Xibing LI,Fan FENG

Abstract ( 839) HTML ( 5) PDF (2731 KB)( 541 )

Stability Evaluation of Rock-soil Slope Based on D-S Evidence Theory and Normal Degree of Membership

Jinguo XU,Xingguo DAI,Zezheng YAN

Abstract ( 436) HTML ( 5) PDF (2227 KB)( 416 )

Research Progress of Platinum Ore Beneficiation Technology

Bo FENG,Jinxiu PENG,Wenpu ZHANG,Xianghan NING,Guodong LUO,Jing LI

Abstract ( 1026) HTML ( 5) PDF (697 KB)( 682 )

Optimization and Application of Geometric Constraint Model for Boundary Optimization in Open Mine

Ju ZHANG,Liguan WANG,Huaqiang SONG,Zhuli REN,Lin BI

Abstract ( 768) HTML ( 3) PDF (2169 KB)( 425 )

Research on the Safety Degree of Hunan Province Nonferrous Metals Resources Based on Elastic Coefficient Method

Yexin ZENG,Qinli ZHANG

Abstract ( 609) HTML ( 12) PDF (825 KB)( 471 )

Experiment Research on Magnetized Water’s Effect on Friction Loss of Paste Slurry in Pipeline Transport

Zhipeng LAN,Xinmin WANG,Qinli ZHANG,Qiusong CHEN

Abstract ( 1003) HTML ( 3) PDF (2253 KB)( 397 )

Acoustic Emission Characterization of Damage of Cemented Filling Under Cyclic Loading

Yongfei YE,Yanan ZHANG,Shichao LI,Shirong CAO,Jianwen HAN,Xiaojun WANG

Abstract ( 599) HTML ( 3) PDF (1714 KB)( 448 )