img

Wechat

Adv. Search
Editorial Board
 • Journal of Gold Science and Technology Editorial Board

  Advisory Committee

  Yusheng Zhai

  Dianzuo Wang

  Desheng Gu

  Jing Chen

  Yi Zhang

  Gulin Huo

  Ziyuan Ouyang

  Jiwen Teng

  Mingguo Zhai

  Meifeng Cai

  China University of Geosciences(Beijing)

  GRINM Group Corporation Limited

  Central South University

  Yunnan University

  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences

  Australia Jinfeng Resources Corporation Limited

  Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences

  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences

  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences

  University of Science and Technology Beijing

  Director of Editorial Board

  Zengqian Hou
  National Natural Science Foundation of China
  Deputy Director of Editorial Committee

  Dianfei Pei

  Jun Deng

  Dongping Duan

  Kezhang Qin

  Shengbin Wang

  Shandong Gold Group Corporation Limited

  China University of Geosciences(Beijing)

  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences

  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences

  China Gold Association

  Editor-in-Chief

  Yumin Chen
  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Executive Vice-Editor-in-Chief

  Jiansheng Qu
  Chengdu Library and Information Center, Chinese Academy of Sciences
  Associate Editors-in-Chief

  Bo Wang
  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Editorial Committee Members

  Hongtao Bi
  Bingrui Chen
  Huayong Chen
  Jianhong Chen
  Maohong Chen
  Jiushuai Deng
  Nailian Hu
  Huaiguo Huang
  Sihong Jiang
  Hongyan Li
  Hongxu Li
  Tao Li
  Xibing Li
  Guanghe Liang
  Jiajun Liu
  Junlai Liu
  Kuiren Liu
  Weitao Liu
  Xianping Luo
  Xianrong Luo
  Fengshan Ma
  Pei Ni
  Tong Pan
  Ping Shen
  Mingchun Song
  Yonghui Song
  Chengyan Wang
  Jinrong Wang
  Jiankang Wen
  Feng Wu
  Feng Xie
  Lianku Xie
  Yuling Xie
  Kaili Xu
  Hongying Yang
  Xiaoyong Yang
  Xingke Yang
  Shufeng Ye
  Wanzhong Yin
  Xuefeng Yu
  Baolin Zhang
  Fuxin Zhang
  Guangji Zhang
  Libo Zhang
  Qiyuan Zhang
  Yimin Zhang
  Kui Zhao
  Minggui Zheng
  Shuiping Zhong
  Yongzhang Zhou

  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences
  Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences
  Central South University
  Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences
  China University of Mining and Technology(Beijing)
  University of Science and Technology Beijing
  Zijin Mining Group Corporation Limited
  Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences
  Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences
  Zijin Mining Group Corporation Limited
  Shandong Gold Group Corporation Limited
  Central South University
  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences
  China University of Geosciences(Beijing)
  China University of Geosciences(Beijing)
  Northeastern University
  Shandong University of Science and Technology
  Jiangxi University of Science and Technology
  Guilin University of Technology
  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences
  Nanjing University
  Qinghai Provincial Bureau of Geology and Mineral Resource Prospecting&Development
  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences
  Shandong Provincial Bureau of Geology&Mineral Resources
  Xi’an University of Architecture and Technology
  University of Science and Technology Beijing
  Lanzhou University
  GRINM Group Corporation Limited
  Zhaojin Mining Industry Corporation Limited
  Northeastern University
  BGRIMM Technology Group
  University of Science and Technology Beijing
  Northeastern University
  Northeastern University
  University of Science and Technology of China
  Chang’an University
  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
  Fuzhou University
  Shandong Institute of Geological Sciences
  Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences
  Northwest University
  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
  Kunming University of Science and Technology
  Qinghai Provincial Bureau of Geology and Mineral Resource Prospecting&Development
  Wuhan University of Technology
  Jiangxi University of Science and Technology
  Jiangxi University of Science and Technology
  Fuzhou University
  Sun Yat-Sen University

  Young Editorial Committee Members

  Guanghua Ai
  Guobao Chen
  Qingfa Chen
  Kaibin Fu
  Fengqiang Gong
  Qinghai Gu
  Lijie Guo
  Jianhua Hu
  Chengbiao Leng
  Guoqing Li
  Xianglong Li
  Shen Liu
  Xuelong Liu
  Yingqiang Ma
  Peng Qian
  Kunfeng Qiu
  He Shang
  Yang Song
  Gongjian Tang
  Haibo Wang
  Guoguang Wang
  Shaofeng Wang
  Xiaojun Wang
  Zhilin Wang
  Zhuojun Xie
  Jin Yao
  Xinyang Yu
  Degao Zhai
  Dayu Zhang
  Jing Zhang
  Tingting Zhang
  Zhenju Zhou
  Jiangxi University of Science and Technology
  Northeastern University
  Guangxi University
  Southwest University of Science and Technology
  Southeast University
  Xi’an University of Architecture and Technology
  BGRIMM Technology Group
  Central South University
  East China University of Technology
  University of Science and Technology Beijing
  Kunming University of Science and Technology
  Northwest University
  Kunming University of Science and Technology
  Fuzhou University
  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
  China University of Geosciences(Beijing)
  GRINM Group Corporation Limited
  Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences
  Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences
  Anhui University of Science and Technology
  Nanjing University
  Central South University
  Jiangxi University of Science and Technology
  Central South University
  Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences
  Northeastern University
  Jiangxi University of Science and Technology
  China University of Geosciences(Beijing)
  Hefei University of Technology
  China University of Geosciences(Beijing)
  Dalian University of Technology
  Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences
2018-06-11 Visited: 12184