img

Wechat

Adv. Search

J4 ›› 2008, Vol. 16 ›› Issue (5): 27-28.

• article • Previous Articles     Next Articles

Metallogenic Condition and Prospecting Potential of M anzhanggang Gold Deposit in Xinghai County,Qinghai Provinc

ZHAO Youjun,LI Yanqiang,LU Yaozu   

  1. Qinghai Nuclear Industry Geology Bureau,Xining  810008,Qinghai,China
  • Received:2008-04-30 Revised:2008-05-24 Online:2008-10-27 Published:2011-07-06

Abstract:

Along with the volcanic massive eruption,magma intru sion,the frequent occurrence of tectonic movement,Manzhanggang regional provides mineral,thernal power,and ore—guided, ore—containing space for the formation of gold deposit since late Hercynian.The mineral orginal layer of Manzhanggang gold deposit is Upper Triassic acidic volcanic rock.Ore·controlling structure is mainly to the north—northwest faults. This paper analyse the geochemical a.nomaly,gold 0re body and its type of this area comprehensively,and raise the prospecting potential of gold deposit

Key words: Manzhanggang, Gold, Prospecting potential, Metallogenic condition

CLC Number: 

  • P618.51

[1]舒泽民.区域地质调查报告(黄清河幅及小河坝幅)[R].西宁:青海省地质八队,1994.

[2]陈振昌,牟长林.金矿床及找矿[R].西安:西北地勘局二0三研究所,1987. 

[3]B. 斯米尔洛夫.内生矿床的矿质来源(秦国兴,张国容 学出版社,1985.

[4]陈国达.成矿构造研究法[M].北京:地质出版社,1985.
[5]胡以铿.地球化学中的多元分析[M].北京:中国地质大学出版社,1985.

[1] WANG Yingtian,WANG Shanzhang,LI Bo,HAN Yu. The Metallogenic Regularity and Deep Prospecting of No.1 Vein in Dazhuangzi Gold Deposit,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 123-127.
[2] WANG Xingcun,NIU Shuyin,YAN Jianshe,SUN Weizhi,SUN Aiqun,FENG Jianzhi,CH. Analysis on the Mineralization Structure  of Gold Orefield in Xiaoqinling Midle-orebelt [J]. J4, 2012, 20(4): 96-103.
[3] LI Junfeng,WU Jichun,LIU Weimin,JIANG Shanbo,PENG Hongying,ZHU Suizhou,SHE. Sduty on Metallogenic Regularity and Prospecting of No. 51 Vein in Linglong Gold Mine Field,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 113-116.
[4] KONG Lingzhi,ZHU Suizhou,HAN Yunsong,ZHANG Long,CHU Zhaobo,LI Xinnian,WU. Analysis and Comprehensive of Geophysical Characteristics and Prospecting Prediction in Linglong Fault Belt,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 117-122.
[5] LIU Xinhui,CHEN Caihua,ZHAO Tianxin,ZHANG Keli,CHEN Lizi,LIU Shuang. Primary Geochemistry Characteristics and Metallogenic Prediction of Zhaishang Gold Deposit,West Qinling [J]. J4, 2012, 20(4): 7-15.
[6] LIU Jinyou,LIU Shuliang,GAO Chixing,DUN Meixia. Study on Geochemical Characteristics of Xilaokou Gold Deposit in Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 16-20.
[7] JIANG Weiming,QI Fei,MENG Wei,XU Jianbo,LIU Qiujie,LV Jun’en,YUAN Shaobo,SUN Jia. Study on the Metallogenic Regularity and Prospective Prognosis in Linglong-Dongfeng Mining Area,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 21-25.
[8] JIN Nianxian,WANG Junting,SUN Zhifu,LI Wen,LIAO Changxi,SUO Jiancheng,LIU Xiangp. Jiaojia-style Gold Deposit and its Prospecting Direction Controlled by Ductile Shear Zone [J]. J4, 2012, 20(4): 26-32.
[9] HUANG Guanghuan. The Geological Feature and Prospecting Potential Analysis of the Important Metallogenic Belt in Central and Eastern of Inner Mongolia [J]. J4, 2012, 20(4): 33-38.
[10] SUN Jie,LI Ruijun,ZHAO Zhouwei,XU Fen. The Geological Characteristics and Deep Resources Investigation Evaluation of Gold Orebodies in Xiejiagou Mining Area [J]. J4, 2012, 20(4): 39-42.
[11] ZHENG Weijun,LIU Xinhui,CHEN Caihua. 1∶50 000 Stream Sediment Survey Integrative Appraisa in Zhaishang Gold Deposit,Gansu Province [J]. J4, 2012, 20(4): 43-48.
[12] MA Fengshan,ZHAO Haijun,GUO Jie,WANG Jie,WEI Aihua. Numerical Simulation of Pitshaft Stability Induced by Shallow Second Mining in Wang’ershan Mining Area,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 49-53.
[13] WANG Yichun,LI Bo,ZHANG Yonglin,HAN Yu,REN Xiaoming,WANG Zhaomin,WANG Jingcong,Z. Application of Electro-sorption Geochemical Exploration in Deep Orebody Prediction in Mawan Gold Mining Areas [J]. J4, 2012, 20(4): 62-66.
[14] LIU Guige,LI Yanqiu,CHANG Chunjiao,CONG Runxiang,ZHANG Huiyu,CHEN Yonggan,. Research on Comprehensive Anomaly Method of Regional Geochemical Exploration Data Processing [J]. J4, 2012, 20(4): 67-70.
[15] WANG Enjing,GUO Guangjun,ZHAO Rongxin,WANG Yanwei,YU Xiaojie,LV Guangyao,WANG W. Research and Application of the Mineralization Network Structure in Sizhuang Gold Deposit,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 76-80.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!