img

Wechat

Adv. Search

J4 ›› 2008, Vol. 16 ›› Issue (5): 23-26.

• article • Previous Articles     Next Articles

Analysis of Geological Characteristics and Ore—forming about Gold Deposit and Ore Prospects in Eastern Laji Montain,Qinghai Provinc

ZHANG Yujie,SHEN Yongsheng,REN Jixu   

  1. Geology and Mineral Exploration Institute,Qinghai Provincial Bureau Geology and Mineral Exploration,Xining  810007,Qinghai,China
  • Received:2008-01-18 Revised:2008-02-20 Online:2008-10-27 Published:2011-07-06

Abstract:

Laji mountain gold metallogenic belt is one of the most important gold metallogenic belts in Qinghai provoince.In recent years.ore searching work has been made at the east and larger progress was achieved,which shows better ore prospect in eastern I i mountain.On the basis of summarizing the ore indicators in recent years,we point out the ore—prospecting in the future.

Key words: Eastern i mountain, Gold metallogeny, Geological characteristics, Ore—prospect

CLC Number: 

  • P618.51

[1]潘彤,罗才让,伊有昌.青海省金属矿产成矿规律及成矿预测[M].北京:地质出版社,2006.
[2]刘增铁,任家琪,杨永征,等.青海金矿[M].北京:地质出版社,2005.
[3]左国朝,李志林.拉脊山裂谷带特征及演化[J].甘肃地质学报,2001,10(1):26—31.
[4]申勇胜,张玉洁.青海省乐都县槽子沟金矿普查报告[R].西宁:青海省有色地质矿产勘查院,2001.
[5]任继学.青海省民和县硖门金矿普查报告[R].西宁:青海省有色地质矿产勘查院,2006.

[1] WANG Yingtian,WANG Shanzhang,LI Bo,HAN Yu. The Metallogenic Regularity and Deep Prospecting of No.1 Vein in Dazhuangzi Gold Deposit,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 123-127.
[2] WANG Xingcun,NIU Shuyin,YAN Jianshe,SUN Weizhi,SUN Aiqun,FENG Jianzhi,CH. Analysis on the Mineralization Structure  of Gold Orefield in Xiaoqinling Midle-orebelt [J]. J4, 2012, 20(4): 96-103.
[3] LI Junfeng,WU Jichun,LIU Weimin,JIANG Shanbo,PENG Hongying,ZHU Suizhou,SHE. Sduty on Metallogenic Regularity and Prospecting of No. 51 Vein in Linglong Gold Mine Field,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 113-116.
[4] KONG Lingzhi,ZHU Suizhou,HAN Yunsong,ZHANG Long,CHU Zhaobo,LI Xinnian,WU. Analysis and Comprehensive of Geophysical Characteristics and Prospecting Prediction in Linglong Fault Belt,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 117-122.
[5] LIU Xinhui,CHEN Caihua,ZHAO Tianxin,ZHANG Keli,CHEN Lizi,LIU Shuang. Primary Geochemistry Characteristics and Metallogenic Prediction of Zhaishang Gold Deposit,West Qinling [J]. J4, 2012, 20(4): 7-15.
[6] LIU Jinyou,LIU Shuliang,GAO Chixing,DUN Meixia. Study on Geochemical Characteristics of Xilaokou Gold Deposit in Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 16-20.
[7] JIANG Weiming,QI Fei,MENG Wei,XU Jianbo,LIU Qiujie,LV Jun’en,YUAN Shaobo,SUN Jia. Study on the Metallogenic Regularity and Prospective Prognosis in Linglong-Dongfeng Mining Area,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 21-25.
[8] JIN Nianxian,WANG Junting,SUN Zhifu,LI Wen,LIAO Changxi,SUO Jiancheng,LIU Xiangp. Jiaojia-style Gold Deposit and its Prospecting Direction Controlled by Ductile Shear Zone [J]. J4, 2012, 20(4): 26-32.
[9] HUANG Guanghuan. The Geological Feature and Prospecting Potential Analysis of the Important Metallogenic Belt in Central and Eastern of Inner Mongolia [J]. J4, 2012, 20(4): 33-38.
[10] SUN Jie,LI Ruijun,ZHAO Zhouwei,XU Fen. The Geological Characteristics and Deep Resources Investigation Evaluation of Gold Orebodies in Xiejiagou Mining Area [J]. J4, 2012, 20(4): 39-42.
[11] ZHENG Weijun,LIU Xinhui,CHEN Caihua. 1∶50 000 Stream Sediment Survey Integrative Appraisa in Zhaishang Gold Deposit,Gansu Province [J]. J4, 2012, 20(4): 43-48.
[12] MA Fengshan,ZHAO Haijun,GUO Jie,WANG Jie,WEI Aihua. Numerical Simulation of Pitshaft Stability Induced by Shallow Second Mining in Wang’ershan Mining Area,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 49-53.
[13] WANG Yichun,LI Bo,ZHANG Yonglin,HAN Yu,REN Xiaoming,WANG Zhaomin,WANG Jingcong,Z. Application of Electro-sorption Geochemical Exploration in Deep Orebody Prediction in Mawan Gold Mining Areas [J]. J4, 2012, 20(4): 62-66.
[14] LIU Guige,LI Yanqiu,CHANG Chunjiao,CONG Runxiang,ZHANG Huiyu,CHEN Yonggan,. Research on Comprehensive Anomaly Method of Regional Geochemical Exploration Data Processing [J]. J4, 2012, 20(4): 67-70.
[15] WANG Enjing,GUO Guangjun,ZHAO Rongxin,WANG Yanwei,YU Xiaojie,LV Guangyao,WANG W. Research and Application of the Mineralization Network Structure in Sizhuang Gold Deposit,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 76-80.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!