img

Wechat

Adv. Search

J4 ›› 2008, Vol. 16 ›› Issue (5): 12-16.

• article • Previous Articles     Next Articles

Geological Characteristics and Forecast of No.1 and No.20 Ore Belt in M aquan Gold Deposit,Gansu

LU Tiaojian,JIANG Qimin   

  1. Gansu Industry Vocational and Technical College,Tianshui  741025,Gansu,China
  • Received:2008-03-21 Revised:2008-04-08 Online:2008-10-27 Published:2011-07-06

Abstract:

Maquan gold deposit is located in Lixian-·Baiyun--Shanyang deep fault rupture Lixian western branch-。Taop-ing fracture on the middle.Through studying Maquan gold deposit of No.1 and No.20 ore belt,the ore—controlling fracture characteristics,mineral characteristics and ZK40—1 borehole associated element characteristics.We believe ore body no profile in the plane and both belt pinch,a large number of belt still around ore body outcrops(Man found mining)not to surface and exposed deep works.There is still great potential for development,and should put greater
workload,the expansion of existing scale.

Key words: Maquan gold deposit, Geological characteristics, Prospect forecas

CLC Number: 

  • P618.51

[1]孙明.甘肃省礼县马泉金矿床地质特征及成因探讨[J].甘肃地质学报,2000,9(2):28—36.
[2]姜启明.甘肃崖湾金矿床地质特征及前景分析[J].黄金地质,2004,10(3):32—38.
[3]殷先明.甘肃岩金矿床地质[M].兰州:甘肃科学技术出版社,2000:177—201.

[4]王志平.甘肃省礼县赵沟金矿床地质特征及远景浅析[J].甘肃地质学报,2003,9(1):70-71.
[5]姜启明,袁宝安.甘肃小顶山火山岩特征及与金矿化的关系[J].黄金地质,2003,9(3):32-39.
[6]姜启明,李岳.甘肃马泉金矿二十号矿带地质特征[J].甘肃地质学报,2001,10(1):42-49.

[7]姜启明.甘肃马泉金矿五号矿带地质特征[J].黄金地质,2000,9(3):32-37.
[8]姜启明.甘肃马泉金矿伴生元素特征及剥蚀程度研究[J].黄金地质,2001,7(2):23-28.
[9]姜启明,李岳,魏邦龙.甘肃马泉金矿载金矿物研究[J]黄金科学技术,2002,10(6):8-14

[1] WANG Yingtian,WANG Shanzhang,LI Bo,HAN Yu. The Metallogenic Regularity and Deep Prospecting of No.1 Vein in Dazhuangzi Gold Deposit,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 123-127.
[2] WANG Xingcun,NIU Shuyin,YAN Jianshe,SUN Weizhi,SUN Aiqun,FENG Jianzhi,CH. Analysis on the Mineralization Structure  of Gold Orefield in Xiaoqinling Midle-orebelt [J]. J4, 2012, 20(4): 96-103.
[3] LI Junfeng,WU Jichun,LIU Weimin,JIANG Shanbo,PENG Hongying,ZHU Suizhou,SHE. Sduty on Metallogenic Regularity and Prospecting of No. 51 Vein in Linglong Gold Mine Field,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 113-116.
[4] KONG Lingzhi,ZHU Suizhou,HAN Yunsong,ZHANG Long,CHU Zhaobo,LI Xinnian,WU. Analysis and Comprehensive of Geophysical Characteristics and Prospecting Prediction in Linglong Fault Belt,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 117-122.
[5] LIU Xinhui,CHEN Caihua,ZHAO Tianxin,ZHANG Keli,CHEN Lizi,LIU Shuang. Primary Geochemistry Characteristics and Metallogenic Prediction of Zhaishang Gold Deposit,West Qinling [J]. J4, 2012, 20(4): 7-15.
[6] LIU Jinyou,LIU Shuliang,GAO Chixing,DUN Meixia. Study on Geochemical Characteristics of Xilaokou Gold Deposit in Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 16-20.
[7] JIANG Weiming,QI Fei,MENG Wei,XU Jianbo,LIU Qiujie,LV Jun’en,YUAN Shaobo,SUN Jia. Study on the Metallogenic Regularity and Prospective Prognosis in Linglong-Dongfeng Mining Area,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 21-25.
[8] JIN Nianxian,WANG Junting,SUN Zhifu,LI Wen,LIAO Changxi,SUO Jiancheng,LIU Xiangp. Jiaojia-style Gold Deposit and its Prospecting Direction Controlled by Ductile Shear Zone [J]. J4, 2012, 20(4): 26-32.
[9] HUANG Guanghuan. The Geological Feature and Prospecting Potential Analysis of the Important Metallogenic Belt in Central and Eastern of Inner Mongolia [J]. J4, 2012, 20(4): 33-38.
[10] SUN Jie,LI Ruijun,ZHAO Zhouwei,XU Fen. The Geological Characteristics and Deep Resources Investigation Evaluation of Gold Orebodies in Xiejiagou Mining Area [J]. J4, 2012, 20(4): 39-42.
[11] ZHENG Weijun,LIU Xinhui,CHEN Caihua. 1∶50 000 Stream Sediment Survey Integrative Appraisa in Zhaishang Gold Deposit,Gansu Province [J]. J4, 2012, 20(4): 43-48.
[12] MA Fengshan,ZHAO Haijun,GUO Jie,WANG Jie,WEI Aihua. Numerical Simulation of Pitshaft Stability Induced by Shallow Second Mining in Wang’ershan Mining Area,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 49-53.
[13] WANG Yichun,LI Bo,ZHANG Yonglin,HAN Yu,REN Xiaoming,WANG Zhaomin,WANG Jingcong,Z. Application of Electro-sorption Geochemical Exploration in Deep Orebody Prediction in Mawan Gold Mining Areas [J]. J4, 2012, 20(4): 62-66.
[14] LIU Guige,LI Yanqiu,CHANG Chunjiao,CONG Runxiang,ZHANG Huiyu,CHEN Yonggan,. Research on Comprehensive Anomaly Method of Regional Geochemical Exploration Data Processing [J]. J4, 2012, 20(4): 67-70.
[15] WANG Enjing,GUO Guangjun,ZHAO Rongxin,WANG Yanwei,YU Xiaojie,LV Guangyao,WANG W. Research and Application of the Mineralization Network Structure in Sizhuang Gold Deposit,Shandong Province [J]. J4, 2012, 20(4): 76-80.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!